Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Notariskantoor Spier & Hazenberg

Artikel 1
Notariskantoor Spier & Hazenberg ("de maatschap") is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (deze vennootschappen hierna genoemd: "de maten"). Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de maatschap, maar ook ten behoeve van de (voormalige) maten alsmede hun (voormalige) bestuurders, alle andere personen die voor de maatschap werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld alsmede alle personen voor wier handelen de maatschap aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("BW") dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

Artikel 4
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de maatschap opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 5
In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6

 1. Bij de uitvoering van een aan de maatschap verstrekte opdracht, laat de maatschap zich bijstaan door personen, die voor de maatschap werkzaam zijn en/of personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld. Het staat de maatschap vrij om verleende opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers van de maatschap te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 2. De maatschap zal bij het inschakelen van derden, die niet in de maatschap werkzaam zijn, zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

 1. Voorzover er op grond van verordeningen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ("KNB") geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium - tenzij anders overeengekomen - berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de maatschap vast te stellen uurtarief.
 2. De door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen: algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) kunnen separaat in rekening worden gebracht.
 3. Kosten terzake van negatieve rente worden separaat in rekening gebracht.
 4. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen tien (10) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8

 1. De aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat krachtens door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van € 25.000.000,00 per gebeurtenis per notaris per jaar en een jaarmaximum van € 50.000.000,00 per verzekeringsjaar per notaris en voorts onder toepasselijk verklaring van de door de KNB voor de beroepsaansprakelijkheid van notarissen opgestelde algemene voorwaarden.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in dit artikel plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de maatschap jegens opdrachtgevers beperkt tot driemaal het door de maatschap in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 9

 1. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de maatschap daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
 2. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.
 3. De opdrachtgever is gehouden de maatschap te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan de maatschap te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 10
De maatschap houdt zich aan de regelgeving voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Krachtens de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met het witwassen van gelden en/of het financieren van terrorisme. Ingevolge de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de cliënt bekend worden gemaakt.

Artikel 11
Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De maatschap blijft echter bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

Artikel 12
Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen.

 

 

General terms and conditions for Notariskantoor Spier & Hazenberg

Article 1
Notariskantoor Spier & Hazenberg (civil-law notaries) (the 'Partnership'), is a partnership of private limited companies (hereinafter referred to as the 'Partners'). A list of Partners will be sent on request.

Article 2
These General Terms and Conditions shall apply to all legal relationships in which the Partnership acts a (potential) contractor and/or provider of services, or performs other activities. The General Terms and Conditions shall apply not only to the Partnership but also to the (former) Partners and their (former) managing directors, all other persons in the employment of the Partnership, all persons engaged by the Partnership in the execution of any engagement, and all persons for whose actions the Partnership might be liable, or any heirs of all of the aforesaid persons.

Article 3
All engagements shall be deemed to have been exclusively awarded and accepted by the Partnership, even if it is explicitly or tacitly intended that an engagement be executed by some specific person. The operation of Section 7:404 of the Dutch Civil Code, which provides for this case, and of Section 7:407, sub-section 2 of the Dutch Civil Code, which creates a several liability in a case where two or more persons have been awarded an engagement, is fully excluded.

Article 4
The uncontested receipt of any (draft) deed drawn up by the Partnership shall imply acknowledgement of having awarded the engagement.

Article 5
If the engagement is awarded by several persons, each of them shall be severally liable for the costs (fee and any out-of-pocket expenses) owing to the civil law notary under the engagement. If the engagement is awarded by any natural person on behalf of any legal entity, such natural person, if he can be regarded as a (co)policy-maker of such legal entity, shall also be the client. In the event of non-payment by the legal entity, such natural person shall therefore be personally liable for payment of the invoice, irrespective of whether such invoice is made out in the name of any legal entity, whether or not at the client's request, or in the name of the client as a natural person.

Article 6

 1. In the execution of any engagement awarded to the Partnership, the Partnership will have itself assisted by persons in the employment of the Partnership and/or persons engaged by the Partnership for the execution of any engagement. The Partnership shall be free to cause to be performed by the Partners and employees of the Partnership to be designated by the same, under its responsibility, any engagements and work awarded to it, with third parties engaged as and when occasion requires.
 2. If the Partnership calls in any third parties, i.e. parties not in the Partnership's employment, it shall consult in advance with the client as much as possible and in any event exercise due care in the selection of third parties. The Partnership shall not be liable for any faults of any third parties. The Partnership shall be authorized to accept on the client's behalf any limitations of liability of third parties.

Article 7

 1. Unless there are, under the regulations of the Royal Notarial Professional Organisation (Koninklijke Notariële Beoepsorganisatie, 'KNB'), compulsory rules relating to the amount of the fee to be charged, the fee shall, unless otherwise agreed, be computed on the basis of the number of hours worked, multiplied by the hourly rate annually set by the Partnership.
 2. The expenses paid by the Partnership on the client's behalf (including general office expenses such as postage, telephone, fax and copying expenses and such) shall be charged separately.
 3. Costs regarding negative interest shall be charged separately.
 4. Unless otherwise agreed or stated, bills must be paid within ten (10) days of the invoice date. If this term is exceeded, the client shall be in default and the statutory interest charge for late payment specified in Section 6:199a of the Dutch Civil Code shall be due. In the event of collection measures being taken against the defaulting client, the expenses incurred by the collection shall be chargeable to the client.

Article 8

 1. The Partnership's liability shall be limited to the amount paid out under the professional liability insurance taken out by the Partnership, increased by the amount of the deductible. The total of such amounts shall be limited to a maximum of € 25,000,000.00 per event per civil law notary per year and an annual maximum of € 50,000,000.00 per civil-law notary per insurance year; additionally, the general terms and conditions drawn up by KNB for the professional liability of civil law notaries are declared applicable as well.
 2. If for any reason whatsoever there is no insurance payment as referred to in this Article, the Partnership's liability to clients shall be limited to three times the fee charged by the Partnership in connection with the engagement concerned.

Article 9

 1. In case the client or any third party is dissatisfied with the execution of the engagement, he shall give the Partnership notice in writing, stating reasons, within two months following discovery of the imperfection or at any rate following the time the imperfection could reasonably have been discovered. In default, the client or third party can no longer plead that the engagement was executed carelessly or imperfectly.
 2. All legal claims and defences of the client based on facts allegedly justifying the argument that the engagement was executed without due care or imperfectly shall become prescribed by the lapse of one (1) year following the notice given in accordance with paragraph 1.
 3. The client shall be obligated to indemnify the Partnership against any claims of third parties and pay the Partnership any reasonable costs of defending such claims.

Artikel 10
The Partnership will observe the regulations ensuing from the (Netherlands) Act on the prevention of money laundering and terrorist financing (WWFT). In accordance with the WWFT, civil-law notaries have a duty to report to the National Criminal Investigation Service, Financial Intelligence Unit - The Netherlands, in case they are asked to provide a service which is presumed to be related to money laundering and/or terrorist financing. Under the WWFT, the client may not be informed about the fact that this is reported.

Article 11
The legal relationship between the Partnership and the client shall be exclusively governed by Dutch law. Any disputes shall be exclusively decided by a Dutch Court of competent jurisdiction. However, the Partnership shall remain entitled to summon, as plaintiff, the client to appear in the Court of his place of residence or business.

Article 12
By awarding the engagement, the client declares he accepts these General Terms and Conditions.