Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Notariskantoor Spier & Hazenberg ("de maatschap") is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (deze vennootschappen hierna genoemd: "de maten"). Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de maatschap, maar ook ten behoeve van de (voormalige) maten alsmede hun (voormalige) bestuurders, alle andere personen die voor de maatschap werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld alsmede alle personen voor wier handelen de maatschap aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen.

Artikel 3

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("BW") dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

Artikel 4

Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de maatschap opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 5

In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

 

 

Artikel 6

1.   Bij de uitvoering van een aan de maatschap verstrekte opdracht, laat de maatschap zich bijstaan door personen, die voor de maatschap werkzaam zijn en/of personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld. Het staat de maatschap vrij om verleende opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers van de maatschap te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

2.   De maatschap zal bij het inschakelen van derden, die niet in de maatschap werkzaam zijn, zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

1.   Voorzover er op grond van verordeningen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ("KNB") geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium - tenzij anders overeengekomen - berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de maatschap vast te stellen uurtarief.

2.   De door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen: algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) kunnen separaat in rekening worden gebracht.

3.   Betaling van declaraties dient te geschieden binnen tien (10) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8

1.   De aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat krachtens door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van € 25.000.000,00 per gebeurtenis per notaris per jaar en een jaarmaximum van € 50.000.000,00 per verzekeringsjaar per notaris en voorts onder toepasselijk verklaring van de door de KNB voor de beroepsaansprakelijkheid van notarissen opgestelde algemene voorwaarden.

 

 

2.   Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in dit artikel plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de maatschap jegens opdrachtgevers beperkt tot driemaal het door de maatschap in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 9

1.   Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de maatschap daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

2.   Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.

3.   De opdrachtgever is gehouden de maatschap te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan de maatschap te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

4.   Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.geschillencommissie.nl

Artikel 10

De maatschap houdt zich aan de regelgeving voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Krachtens de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met het witwassen van gelden en/of het financieren van terrorisme. Ingevolge de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de cliënt bekend worden gemaakt.

Artikel 11

Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De maatschap blijft echter bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

Artikel 12

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen.